Regulamin

Regulamin portalu internetowego

 

 

Portal internetowy dostępny pod adresem https://www.chrumek.pl/ udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

 

Dane kontaktowe Administratora:

- adres e-mail: kontakt@chrumek.pl.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

 

 

 • 1. Definicje

 

 1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://www.chrumek.pl/.
 2. Administrator – Medspan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Mogilska 16 lok. 7, 31-516 Kraków, NIP: 6751754889, REGON: 389671299, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916291, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 15.000 zł.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 5. Wizytówka firmy – przygotowana przez Użytkownika treść informacyjna (prezentacja) dotycząca usług świadczonych przez Użytkownika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, w którego imieniu działa, w szczególności opisująca przedmiot działalności oraz dane kontaktowe.
 6. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o Wizytówce firmy, a także o zamówieniach złożonych w sklepie internetowym administratora.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Portalu z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu umożliwiający założenie Konta użytkownika.

 

 • 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu

 

 • 3. Ogólne warunki świadczenia usług

 

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu oraz możliwość wyszukiwania przeglądania Wizytówek firmy.
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi wymagające rejestracji, w szczególności:
 3. umożliwia dostęp do Konta użytkownika,
 4. umożliwia zamieszczanie Wizytówek firmy.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, postanowienia niniejszego Regulaminu oraz postanowienia umowy zawartej odrębnie z Użytkownikiem.
 6. Administrator świadczy usługi bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach określonych Regulaminem.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
 8. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 9. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 10. dostęp do poczty elektronicznej.
 11. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

 • 4. Rejestracja na Portalu

 

 1. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego na Portalu.
 2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 3. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 4. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 5. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 6. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.
 8. W przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika. Czynności, o których mowa zdaniu poprzednim Administrator przeprowadza po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń wyznaczając ku temu termin nie krótszy niż 3 dni oraz informując o skutkach braku zastosowania się do wezwania.

 

 • 5. Konto użytkownika

 

 1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.
 2. W ramach korzystania z Portalu Użytkownik może umieszczać treści zależnie od rodzaju Usługi, z której korzysta (treści słowne, graficzne itp.). Treści zamieszczane na Portalu muszą zawsze odpowiadać celowi Usługi, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać treści:
 4. nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
 5. obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
 6. pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
 7. propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
 8. naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
 9. mających charakter bezprawny,
 10. posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
 11. zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
 12. Użytkownik publikując jakiekolwiek treści w ramach Portalu potwierdza tym samym, iż posiada prawa autorskie, prawa pokrewne lub inne ważne uprawnienia do korzystania z takich treści. W przypadku zgłoszenia wobec treści przez osoby trzecie roszczeń, Użytkownik przyjmuje takie roszczenia na siebie i zwalnia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności.
 13. Użytkownik z chwilą zamieszczenia treści na Portalu udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści w zakresie udostępniania treści w ramach Portalu poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.
 14. Użytkownik udziela licencji, o której mowa w ust. 5 wyłącznie w ramach usług świadczonych na Portalu oraz w celu świadczenia ich przez Administratora. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora zmian w treściach objętych licencją w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług dostępnych na Portalu.
 15. Licencja, o której mowa w ust. 5-6 udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści.
 16. Licencja, o której mowa w ust. 5-6 wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z zasobów Portalu.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Portalu, co może skutkować odmową publikacji treści na Portalu w przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 • 6. Wizytówka firmy

 

 1. W ramach Portalu Administrator udostępnia możliwość prezentacji usług świadczonych przez Użytkownika poprzez publikację Wizytówki Firmy.
 2. Użytkownik w celu utworzenia Wizytówki Firmy wypełnia formularz dostępny po zalogowaniu się do Portalu wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).
 3. Administrator w celu wyeliminowania potencjalnych oszustw zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji firmy poprzez żądanie przesłania wypisu z CEIDG, innego właściwego rejestru przedsiębiorców lub innego dokumentu dotyczącego działalności firmy.
 4. Publikacja Wizytówki Firmy jest usługą odpłatną zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Portalu internetowego.
 5. Opublikowana Wizytówka Firmy dostępna jest dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Portal.
 6. Użytkownik posiada prawo do edycji Wizytówki firmy po jej opublikowaniu na Portalu.
 7. Wizytówka Firmy publikowana jest przez okres rozliczeniowy opłacony przez Użytkownika. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc i liczony jest od daty publikacji Wizytówki Firmy.
 8. Publikacja Wizytówki Firmy zostaje zakończona lub wstrzymana w przypadku:
 9. rezygnacji przez Użytkownika z dalszego świadczenia usługi,
 10. braku płatności Użytkownika za kolejny okres rozliczeniowy,
 11. usunięcia Konta użytkownika na Portalu,
 12. blokady Konta użytkownika na Portalu,
 13. wystąpienia okoliczności, o których mowa w §6 ust. 14.
 14. W przypadku rezygnacji Użytkownika z usługi Wizytówka Firmy publikowana jest do końca opłaconego okresu rozliczeniowego.
 15. W przypadku usunięcia Konta użytkownika na Portalu publikacja Wizytówki Firmy ustaje wraz z momentem usunięcia Konta.
 16. W przypadku braku płatności Użytkownika za kolejny okres rozliczeniowy publikacja Wizytówki Firmy ulega wstrzymaniu wraz z upływem opłaconego okresu rozliczeniowego. W przypadku uregulowania płatności publikacja Wizytówki Firmy zostaje wznowiona.
 17. W przypadku blokady Konta użytkownika publikacja Wizytówki zostaje wstrzymana do czasu usunięcia blokady. Publikacja Wizytówki nie ulega w tym przypadku przedłużeniu o okres blokady konta.
 18. Rezygnacja z usługi powinna zostać przesłana na adres e-mail Administratora nie później niż przed upływem ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego. Brak rezygnacji w zakreślonym terminie skutkuje naliczeniem Użytkownikowi opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania w każdym czasie jakiejkolwiek treści publikowanej w ramach Wizytówki Firmy, w tym do wstrzymania w całości publikacji Wizytówki Firmy w przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Administrator uzyskał wiarygodną i potwierdzoną informację o naruszaniu przez Użytkownika w związku z publikacją Wizytówki Firmy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wprowadzania w błąd potencjalnych klientów, naruszania zasad konkurencji lub praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich. O przyczynie podjęcia działań, o których mowa w zdaniu poprzednim Administrator niezwłocznie zawiadamia Reklamodawcę.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usługi w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż zmiana ceny wiązać będzie Użytkownika od następnego okresu rozliczeniowego po prowadzeniu zmian cennika.
 21. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych akcji promocyjnych. Warunki akcji promocyjnej będą regulowane odrębnymi regulaminami, których treść zostanie udostępniona na stronach Portalu.
 22. Administrator po publikacji Wizytówki Firmy nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu, lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas publikacji.

 

 • 7. Warunki płatności

 

 1. Użytkownik reguluje płatności na rzecz Administratora za pomocą systemu płatności online dostępnego na Portalu lub przelewem na rachunek bankowy Administratora wskazany na fakturze VAT.
 2. Za moment dokonania płatności uznaje się poprawną autoryzację transakcji przez operatora systemu płatności elektronicznych lub zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Administratora przy płatności przelewem zwykłym.
 3. W przypadku przekroczenia terminu płatności wskazanego na fakturze VAT Administrator jest uprawniony do obciążenia Użytkownika odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 4. Faktura VAT z tytułu świadczenia usługi przesyłana jest na adres e-mail wskazany na Koncie użytkownika.

 

 • 8. Odpowiedzialność Administratora

 

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Administrator w żadnym przypadku nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Użytkownikiem, a podmiotem trzecim z związku z opublikowaną Wizytówką Firmy. Tym samym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań lub zaniechań, w tym za wywiązanie się z warunków takiej umowy.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu, w tym za treść Wizytówki Firmy, a w szczególności za ich autentyczność oraz poprawność i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 7. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do kwoty płatności uiszczonej przez Użytkownika za usługę płatną świadczoną na Portalu.

 

 • 9. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika, Administrator usuwa Konta użytkownika z Portalu. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Administratora usług odpłatnych bez przyznania prawa Użytkownikowi do zwrotu uiszczonej płatności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 3 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.

 

 • 10. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia przez Użytkownika.
 4. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie zakreślonym w ust. 3 uznaje się za jej uwzględnienie.

 

 • 11. Własność intelektualna

 

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Administratora (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkownika lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Korzystanie ze stron internetowych Administratora, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 3. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
 4. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 5. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
 6. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

 • 12. Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu. O czasowej niedostępności Portalu Administrator poinformuje Użytkowników za pomocą komunikatów wyświetlanych na Portalu oraz drogą elektroniczną na adres e-mail.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.