Regulamin promocji Start 2

Regulamin promocji Start 2.0

1. Definicje

 1. Organizator - Medspan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Mogilska 16 lok. 7, 31-516 Kraków, NIP: 6751754889, REGON: 389671299, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916291, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 15.000 zł.
 2. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://www.chrumek.pl/.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Portalu.
 4. Wizytówka firmy – przygotowana przez Użytkownika treść informacyjna (prezentacja) dotycząca usług świadczonych przez Użytkownika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, w którego imieniu działa, w szczególności opisująca przedmiot działalności oraz dane kontaktowe.

2. Warunki promocji

 1. Promocja organizowana jest przez Organizatora.
 2. Promocja trwa od dnia 1 marca 2023 r. do odwołania.
 3. W promocji może wziąć udział wyłącznie nowy Użytkownik. Przez nowego Użytkownika rozumie się Użytkownika, który nie korzystał uprzednio z publikacji Wizytówki Firmy na Portalu.
 4. W promocji nie jest dopuszczalne publikowanie wizytówki przedsiębiorstwa reklamowanego już uprzedni na Portalu o przez innego Użytkownika.
 5. W ramach promocji Użytkownik może skorzystać z dwumiesięcznego okresu bezpłatnej publikacji Wizytówki Firmy na Portalu oraz ma zagwarantowaną stałą - niezmienną cenę subskrypcji po okresie promocyjnym przez cały czas trwania umowy.
 6. Po zakończeniu okresu promocyjnego Użytkownikowi przesyłana jest faktura pro forma na podstawie której Użytkownik może opłacić publikację Wizytówki Firmy na następny miesięczny okres rozliczeniowy. Brak płatności skutkuje zakończeniem świadczenia usługi na rzecz Użytkownika i usunięciem Wizytówki Firmy na Portalu.
 7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu portalu internetowego chrumek.pl.

3. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczą promocji do Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres e-mail) oraz opis sytuacji uzasadniającej reklamację.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej Organizatora kontakt@chrumek.pl.
 4. Reklamację rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator informuje Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym trwania promocji, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą dotyczyć Użytkownika korzystającego już z promocji w czasie wprowadzenia zmian.
 2. Informacje o przetwarzaniu danych Użytkownika programu znajdują się w Polityce prywatności portalu internetowego chrumek.pl.